Regulamin

Właścicielem serwisu zdjecia.fotobroniszewscy.pl mieszczącego się pod adresem internetowym http://zdjeciaonline.eu/ jest firma Studio Foto J&D Dariusz Broniszewski, mieszcząca się w Karczew, Mickiewicza 7.

 1. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu zdjecia.fotobroniszewscy.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
 2. Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ KARTĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru w zakładzie - lub za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 41799999950651194653040001 (Kasa Stefczyka), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
   #*REGULAMIN
   świadczenia usług dla Użytkowników serwisu zdjeciaonline.eu zwana dalej Usługodawcą, udostępnia niniejszym serwis internetowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   § 1
  • DEFINICJE
   Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
   Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie fotobroniszewscy.pl
   Usługodawca – Studio Foto J&D Dariusz Broniszewski zam.05-480 Karczew Mickiewicza 7 posługujący się numerem statystycznym REGON:011448798 i numerem podatkowym NIP:532-104-52-04
   posiadający serwis Fotobroniszewscy.pl w skład którego wchodzi również domena do przesyłania zdjęć zdjeciaonline.eu

Serwis – prowadzone przez Usługodawcę Internetowe Laboratorium Fotografii Cyfrowej zdjeciaonline.eu dostępne w domenie fotobroniszewscy.pl
Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis; Usługi – oferowane przez Usługodawcę w ramach serwisu usługi
Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Usługodawca nie był w stanie przewidzieć. W szczególności jako zdarzenia o charakterze siły wyższej traktowane będą klęski żywiołowe, konflikty zbrojne oraz epidemie
§ 2

  • ZASADY OGÓLNE
   1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania, to znaczy, że będą wiążące w sprawach dotyczących Usług zamówionych po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.
   2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Studio Foto J&D na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
   § 3
  • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
   1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest dokonanie rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Użytkownik.
   2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zarejestrowanych w Serwisie danych w przypadku każdej ich zmiany.
   3. Po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikatową nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji.
   4. Hasło Użytkownika powinno zostać wybrane w sposób uniemożliwiający jego odkrycie!!
   5. Użytkownik jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie hasła w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
   6. Wszelkie konsekwencje złego skonstruowania hasła (łatwości jego przełamania) lub ujawnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim ponosi wyłącznie Użytkownik.
   7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
   § 4
  • PŁATNOŚCI
   1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według obowiązującej stawki.
   2. Płatności za usługi Serwisu dokonywać można tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy jak również przy odbiorze (za pobraniem)lub osobiście przy odbiorze.
   3. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na rachunek bankowy. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane (uznane za wycofane przez Użytkownika).
   4. W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) Usługodawca zastrzega sobie prawo potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.
   5. Faktura VAT lub paragon fiskalny za usługi świadczone przez Laboratorium jest wystawiana i dołączana do każdego zamówienia.
   6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
   7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.
   § 5
  • REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
   1. Złożone zamówienie jest dla Użytkownika wiążące. Ponieważ zawarta umowa dotyczy świadczeń o indywidualnych właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą Użytkownikowi, niezależnie od jego statusu prawnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przewidziane dla umów zawieranych na odległość (art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2008, Nr 10, poz. 8 ze zm.).
   2. Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście lub dostarczone wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik.
   3. W przypadku odbioru osobistego zamówienia złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00 następnego dnia roboczego (dotyczy zdjęć do formatu 20x25). W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, okres realizacji zamówienia jest liczony do chwili przekazania przesyłki firmie odpowiedzialnej za dostawę.
   4. Dla produktów innych niż zdjęcia termin realizacji podany jest na stronie z informacjami o produkcie.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę( w szczególności Poczta Polska).
   6. Jeżeli przesyłka z produktem nie dotarła do adresata w ciągu miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia, Użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu dwóch następnych tygodni.
   7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.
   8. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
   9. Przesłane celem realizacji zamówienia materiały nie mogą zawierać żadnych zdjęć, ani innych treści, które stanowiłyby naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub Usługodawcy.
   10. Odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów, w szczególności za naruszenia praw autorskich albo naruszenia praw do wizerunku, bądź innych uprawnień przysługujących osobom trzecim, w całości ponosi Użytkownik.
   § 6
   #*GWARANCJA SATYSFAKCJI
   1.Studio Foto J&D udziela pełnej gwarancji zadowolenia Użytkownika z jakości wykonania zdjęć
   2. W przypadku, gdy Użytkownik jest niezadowolony z usługi z jakichkolwiek powodów, powinien w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać otrzymane produkty na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poleconą ekonomiczną przesyłką pocztową.
   3. Usługodawca wykona usługę ponownie bądź zwróci pełną wartość zamówienia wraz z kosztami zwrotnej przesyłki.

   § 7
  • REKLAMACJE
   1. W przypadku produktów nie objętych gwarancją satysfakcji reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.
   2. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.
   3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia.
   4. Reklamacje dotyczące gadżetów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.
   § 8
  • DANE OSOBOWE
   1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika, za jego zgodą, są przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i prawem polskim.
   2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.
   3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
   4. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
   5. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu email, do przesyłania automatycznych komunikatów systemowych, a także informacji na temat funkcjonowania Serwisu, ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.
   6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ustawieniach swojego konta ma możliwość wyłączenia przesyłania informacji handlowych.
   § 9
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych.
   § 10
  • PROMOCJE
   Ofert promocyjnych w serwisie Fotobroniszewscy.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
   § 11
  • PRAWA AUTORSKIE
   1. Usługodawca nie posiada, ani nie zgłasza żadnych praw autorskich do zdjęć i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
   2. Usługodawca przyjmuje oświadczenie Użytkownika, że przekazane lub zamieszczane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność zdjęcia lub inne materiały są objęte jego prawami autorskimi i że nie naruszają one praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
   3. W razie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w zakresie w jakim on lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność dokonała naruszenia i zrekompensować Usługodawcy wszelką szkodę poniesioną z tego tytułu, a w szczególności koszty obrony prawnej.
   § 12
  • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
   1. Stosunki wynikające ze świadczenia usług i sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu.
   2. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków objętych regulacją niniejszego Regulaminu podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
1:Cennik dotyczy zdjęć...0,00 PLN
Super Panorama 21x100...30,00 PLN
9x13 (Perła)0,65 PLN
10x15 (połysk)0,70 PLN
10x15 (Perła)0,90 PLN
15x21 (połysk)1,80 PLN
9x13 (połysk)0,75 PLN
9x13 (Matowy)0,75 PLN
10x15 (Matowy)0,70 PLN
13x18 (połysk)1,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero